اسلاید اول اسلاید ویدیو

آموزش شهروندي

کارگاه و بازديد از شهر

تابستان 1400 / تهران

  • دکتر احسان خان محمدی مدرس

  • دکتر صالح موسوی

0

تومان

معرفی دوره

– مقدمه :

ما در فار باور داريم، آموزش واقعي زماني اتفاق مي افتد که بچه ها از مدرسه بيرون بيايند و شروع به کشف و تجربه کنند.

آموزش رسمي چون از دنياي واقعي و محيط زندگي روزمره فاصله گرفته، کارآيي خود را از دست داده است. فار در راستاي اهداف فرهنگي و مهارت بخشي دوره شهروندي را طراحي کرده و چندين دوره به اجرا رسانده است.

ما در فار به همراه نوجوانان به بازار تهران مي رويم تا اقتصاد را ياد بگيريم؛ به چهارراه وليعصر مي رويم تا آدمها را بشناسيم و با آنها حرف بزنيم… تمام اين موارد در نهايت دقت و نظارت انجام مي شود.

شرکت کننده

از سراسر جهان

مقاله دریافتی

– محتوای دوره :

6 جلسه مقدماتي آموزش فلسفه و شهروندي

6 جلسه کارگاهي شوراي شهر و بازديد عملي از شهر

 

 

– هدف دوره : 

  • پرورش يکپارچه حواس نوجوانان

  • پرورش انديشه نقاد

  • پرورش شهروند فعال و اثرگذار در محيط

  • آموزش عملياتي و اجرايي

 

 

گسترش دادن
طراح
بازاریابی