فلسفه و معماری

چکیده

اين مقاله طرح صحن کودکان رضوي را شرح مي دهد که در همايش تمدن نوين اسلامي منتخب شد و به چاپ رسيده است.

مشاهده