آموزش مهارتهاي زندگي از طريق ابزار فرهنگ و هنر کسب مهارت‌های زندگی از طريق فرهنگ و هنر ما در فار می آموزیم که برای بهتر زیستن در در دنیای ناپایدار کنونی مهارت‌های نرمی مورد نیاز هستند که بسیاری از آنها در عناصر فرهنگی و هنر وجود دارند. ما با ارائه تعریفی آموزشی و مهارتی از فرهنگ و هنر به دنبال ساختن آیندة پرمعناتر و بهتر توسط جامعه هستیم. نهاد دانش بنیان علوم انساني علوم انساني نهاد دانش محور فار تلاقی حوزۀ فرهنگ، آموزش و مهارت‌های زندگی است و تمامی اقدامات و طراحی‌هایش ریشه در کار علمی دقيق دارد. بیشتر بدانید دوره هاي تخصصي مهارت هاي زندگي براي نوجوانان مهارت‌هاي زندگي براي نوجوانان دوره‌هاي تخصصي در فقدان آموزش رسمي معطوف به مهارت‌ها و معلومات، فار توجه اختصاصي به مقوله نوجوانان و مهارت‌بخشي به آنها دارد. پرداختن به مقدمه فرهنگ و هنر در مهارت‌بخشي به نوجوانان، در کنار پرورش حواس، مهارت فاهمه و اندیشۀ نقاد آنها را نیز پرورش مي‌دهد تا خود را برای چالش‌های آینده مهيا کنند. بیشتر بدانید مدرسه بزرگسالان پرش و آرامش (مهارت تغییر) مدرسه بزرگسالان "زندگی خوب زندگی ای نیست که نسبت به رنج و اندوه ایمن باشد، بلکه زندگی ای است که رنج هایش باعث رشد و پیشرفت شود. (آلن دوباتن کتاب بلوغ عاطفی صفحه 63)" بیشتر بدانید
رفتن به بالا